علی اکبر علیزاد

علی‌اکبر علیزاد، متولد ۱۳۵۲| عضو هیئت علمی دانشکده‌ی سینما و تئاتر، مترجم، کارگردان تئاتر، ویراستار و سردبیر دو مجموعه‌ی «نمایشنامه‌های بیدگل» و مجموعه‌ی تاتر: نظریه و اجرا در انتشارات بیدگل از شهریور ماه 1387

فعالیت در گروه‌های تئاتر

عضو گروه تئاتر «آیین» از سال 1372 تا سال 1383 (به سرپرستی داوود دانشور) | فعالیت به عنوان بازیگر، دستیار کارگردان در نمایش‌های «دو تک پرده ای از امریکای لاتین»

عضو گروه تئاتر لیو از سال 83 تا سال 86

تأسیس گروه تئاتر ۸۴ به همراه رضا سرور از سال ۱۳۸۴

کارگردانی

 در انتظار گودو (138۳) تماشاخانه‌ی مولوی. اولئانا (138۵) تماشاخانه‌ی تئاتر شهر. آخرین نوار کراپ (13۹۱) تماشاخانه‌ی مولوی | سالن کوچک. خانه برناردا آلبا (13۹۲) تماشاخانه‌ی خانه‌ی هنرمندان | سالن انتظامی. بازی بی کلام ۱ و ۲  (13۹۳) کارگردانی مشترک با علیرضا کی‌منش | تماشاخانه‌ی موج نو. اولئانا (13۹۴) تماشاخانه‌ی ایرانشهر | سالن سمندریان. زبان کوهستانی / ایمان به خود (13۹۵) تماشاخانه‌ی مولوی | سالن اصلی. کلفت‌ها (13۹۷) تماشاخانه‌ی مولوی | سالن اصلی.

بخشی از مقالات تألیفی و ترجمه

گفتگو با گرهارد ریشتر، بنیامین بوکلو، حرفه‌هنرمند، بهار 83.

علیه تفسیر، سوزان سونتاگ، هنرنامه، پاییز 1384

در انتظار گودو در سارایوو، سوزان سونتاگ، فصلنامه‌ی تاتر، بهار 84.

درآمدی به نمایشنامه‌شناسی و منطق تفنن، روزنامه‌ی شرق، فروردین 85.

یادداشت‌هایی در باب باغ آلبالو، دیوید ممت، کتاب  از منظر درام‌نویس، به کوشش رضا سرور،  1386.

در باب درام و تاتر مدرن، آگوست استریندبرگ ، کتاب  از منظر درام‌نویس، به کوشش رضا سرور،  1386.

آرتو و همزادش، کتاب ماه هنر، اردیبهشت 86.

متن و اجرا «تأملاتی در باب ترجمه متون نمایشی»، نشریه‌ی خیال، شماره‌ی 20، 1387

ترجمه

نمایشنامه:

در انتظار گودو (ساموئل بکت)

https://nahang.ir/book/918592/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%A8%DA%A9%D8%AA/

سوء قصدهایی به زندگی آن زن (مارتین کریمپ)

https://fidibo.com/book/6123-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88-%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B2%D9%86

 اولئانا (دیوید ممت)

https://nahang.ir/book/778531/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AA/

دوازده قطعه‌ی‌ کوتاه: به همراه یک مقاله (ساموئل بکت)

https://www.agahbookshop.com/%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d9%83%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87_36742

 دست آخر (ساموئل بکت)

https://taaghche.com/book/83437/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1

تئوری تئاتر:

حرفه کارگردان (کیتی میچل)

https://nahang.ir/book/1134541/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%86%D9%84/

رویکردهایی به نظریه‌ی اجرا (مجموعه مقالات)،

https://nahang.ir/book/1202178/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%DB%80-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF/

راهنمای عملی نمایشنامه‌نویسی (نوئل گرگ)،

https://fidibo.com/book/65032-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C

استانیسلاوسکی: یک مقدمه (ژان بندتی)

https://nahang.ir/book/1402075/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AA%DB%8C/

تألیف

ساختن تئاتر از دل ویرانه‌ها

https://nahang.ir/book/1355243/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF/

نمایشنامه‌ی شهرهای نامرئی (منتشر نشده)

* تمامی آثار مذکور توسط نشر بیدگل منتشر شده‌اند.